ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรากร อุปชัย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัส สุขโฉมฉาย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธเชษฐ์ ศรียา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชัญ หอมลา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญากร โมกขรัตน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตน์ตินัน พรมพิมพ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ ทุมสา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรภิญญา โคตมี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชรา เชื้อคำจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนัญชิดา เอี่ยมโสภณ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณรัตน์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5