คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา เภ้าสร้อย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเถิง คำมณี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ พรหมอารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญตรี บุญลือ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล คำทราย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเจตปราณี ศรีนอก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ถ้ำเล็บมือ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เห็มราช เห็มลม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจิตรหทัย บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเฉลียง จักกวโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนฝ่ายสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเยี่ยม โคตรทองวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรฝ่ายสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียรชัย คำเสนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยโรจน์ อะโคตรมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐชยา ยอดเทพ
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย วงศ์อามาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ ศรีใคร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ส.จ.ประดิษฐ์ คำบุญเรือง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ อาจหาญ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพล ริกำแง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ บุญลือ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา