ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมณีนุช การุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุษยา บุญประคม
ครู คศ.3

นางสาวณัฐธิดา สามารถ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิดาภา วรรณสุทร
ครูผู้ช่วย

นางจิรันธนิน มณีรัตน์
ครู คศ.1

นางวลัยพร บุญสงกา
พนักงานราชการ

นางสาวศุภรานันท์ พิมรินทร์
ครูผู้ช่วย