กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุษยา บุญประคม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-3808407
อีเมล์ : -

นางสาวปัณณวีร์ แสนท้าว
ครู คศ.1

นางสาวพัชรา ไชยศรี
ครูผู้ช่วย

นายจีรศักดิ์ ชมภูวัมนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษกร สาระธรรม
ครูผู้ช่วย