ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภรานันท์ พิมรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุษยา บุญประคม
ครู คศ.3

นางสาวจิดาภา วรรณสุทร
ครู คศ.1

นางจิรันธนิน มณีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวปัณณวีร์ แสนท้าว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา ไชยศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธิดา สามารถ
ครูอัตราจ้าง