กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 083-3324227

นายวีระพงษ์ หลักทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 081-5743026

นายสุชาติ ลักษณะศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3