ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระพงษ์ หลักทอง
ครู คศ.3

นายอาณัติ คำมณี
ครู คศ.3

นายคมกริช พรมสุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายสุชาติ ลักษณะศรี
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ สีหาพล
ครูผู้ช่วย