ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวีระพงษ์ หลักทอง
ครู คศ.3

นายสุชาติ ลักษณะศรี
ครู คศ.1