ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุทุมพร รอดขันเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิราวรรณ ชุมลี
ครู คศ.1