ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจิราวรรณ สายวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวยุพิน มูลผาลา
ครู คศ.1