กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจิราวรรณ สายวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวยุพิน มูลผาลา
ครู คศ.1

นางสาวอุทุมพร รอดขันเมือง
ครู คศ.1