ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวสันต์ ศรีลาสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ พรหมแสง
ครูผู้ช่วย

จ.อ.หญิงปิยะพร พรมวัง
ครูผู้ช่วย