ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวสันต์ ศรีลาสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายอาทิตธ์ พรหมแสง
ครูผู้ช่วย