กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวสันต์ ศรีลาสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ พรหมแสง
ครู คศ.1

จ.อ.หญิงปิยะพร พรมวัง
ครู คศ.1