ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประภัสสร อุทัยแพน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์ศิริ มาลี
พนักงานราชการ

นายวสันต์ ศรีลาสิทธิ์
ครูผู้ช่วย