ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว / แม่บ้าน

นายประทีป กุลวงค์
ลูกจ้างประจำ

นายมั่งคง อินธุวงศ์
ลูกจ้างประจำ