กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิศนุ สุดาทิพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 083-1471556

นางพัทธนันท์ สังขะรมย์
ครู คศ.3

นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์
ครู คศ.1

นางวาสิฐี ผูพงษ์
พนักงานราชการ

นายรัฐพงษ์ ประกายสิทธิ์
พนักงานราชการ