ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศรชัย โพนดาแคบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ครู คศ.3

นายอาณัติ คำมณี
ครู คศ.3

นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม
ครู คศ.2

นายธนาวัฒน์ คำศิริ
ครู คศ.1

นายคมกริช พรมสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวศยามล จันกัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวภูมรัตน์ ฐานะ
ครูผู้ช่วย

นายจาตุรนต์ สุดตะมา
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ สีหาพล
ครูผู้ช่วย