ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายภานุวัฒน์ ยศไชยวิบูลย์
ครู คศ.1

นายศรชัย โพนดาแคบ
ครูผู้ช่วย

นายธนาวัฒน์ คำศิริ
ครูผู้ช่วย