ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายภานุวัฒน์ ยศไชยวิบูลย์
ครู คศ.1

นายศรชัย โพนดาแคบ
ครู คศ.1

นายธนาวัฒน์ คำศิริ
ครู คศ.1

นางสาวศยามล จันกัน
ครูผู้ช่วย

นายจาตุรนต์ สุดตะมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวภูมรัตน์ ฐานะ
ครูผู้ช่วย