กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศรชัย โพนดาแคบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-8631751

นายอาณัติ คำมณี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0992932641

นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม
ครู คศ.2

นายธนาวัฒน์ คำศิริ
ครู คศ.1

นายคมกริช พรมสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวศยามล จันกัน
ครู คศ.1

นางสาวภูมรัตน์ ฐานะ
ครู คศ.1

นายจาตุรนต์ สุดตะมา
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ สีหาพล
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0935548149

นางสาวโชติกา ชาวไร่
ครูผู้ช่วย