เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางวาสิฐี ผูพงษ์
พนักงานราชการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายยงยุทธ แสนคำ
ครู คศ.1