ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางลักขณา โทนุย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น