เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เบอร์โทร : 0850007305

นางวาสิฐี ผูพงษ์
พนักงานราชการ