กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัชราภรณ์ ทัศมาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 081-0559140

นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 080-7630938

นายวสันต์ ผูพงษ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-2608685

นายกันตพงศ์ ศรีโยธี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี ธงอาษา
ครูผู้ช่วย