ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชราภรณ์ ทัศมาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานิตย์ ทวยหมื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายวสันต์ ผูพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
ครู คศ.2

นายศิริพงษ์ ศรีรักษ์
ครูผู้ช่วย