ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุนทร กุลวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิศสุดา ยอดเทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริพร คงสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววาทิณี ศรีธรรมโม
ครู คศ.1