กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0850007305

นางสาวผลิตา พรมจินดา
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร คงสมบัติ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 083-3475910

นายยงยุทธ แสนคำ
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ถาหล้า
ครูผู้ช่วย