กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวผลิตา พรมจินดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0850007305

นางสาวศิริพร คงสมบัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 083-3475910

นายยงยุทธ แสนคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2