ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิศสุดา ยอดเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริพร คงสมบัติ
ครู คศ.2

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ถาหล้า
ครูผู้ช่วย