E-Service

E-Service สำหรับนักเรียนและครูภายในโรงเรียน

      เป็นระบบเช็คชื่อเข้าเรียนของครูและนักเรียน  ระบบลงเวลาของครู ระบบหักคะแนนความประพฤติ แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมต่างๆของนักเรียน (การเข้าใช้งานต้องเชื่อมต่อสัญญาณของโรงเรียนเท่านั้น)