ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
E-Service

E-Service ตรวจสอบผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
   ระบบนี้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวผู้เรียนแบบออนไลน์ซึ่งเก็บข้อมูลนักเรียนทั่วประเทศ (สามารถเข้าได้ทุกที่)
E-Service สำหรับนักเรียนและครูภายในโรงเรียน
      เป็นระบบเช็คชื่อเข้าเรียนของครูและนักเรียน  ระบบลงเวลาของครู ระบบหักคะแนนความประพฤติ แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมต่างๆของนักเรียน (การเข้าใช้งานต้องเชื่อมต่อสัญญาณของโรงเรียนเท่านั้น)