ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร