ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

     แผนปฏิบัติการโรงเรียนบุ่งคล้านคร พ.ศ. 2563  ฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร โดยใช้แนวทางการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM )   สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของโรงเรียน   นำมาประเมินสถานภาพของโรงเรียน  โดยใช้เทคนิค  SWOT เพื่อกำหนดทิศทาง และแนวทางในการพัฒนา  ซึ่งประกอบด้วย   วิสัยทัศน์     พันธกิจ   เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ   กลยุทธ์ และโครงการ   แนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
     


Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 700.41 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.76 KB
Adobe Acrobat Document แผนปฏิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.52 KB