ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

          แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนบุ่งคล้านคร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกันกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)   พ.ศ. 2562  ซึ่งประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม นำมาเป็นมูล ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และตัวชี้วัด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          โรงเรียนบุ่งคล้านคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ฉบับนี้จะก่อให้การจัดการศึกษาเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วง


Adobe Acrobat Document แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 529.67 KB