ข้อมูลผู้บริหาร

นายเดชา  แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. บริหารการศึกษา 

 เบอร์โทรศัพท์ 081-965-9923 
อีเมล์ dech-08@hotmail.com
นายชัยฤทธิ์   ภูอ่าว
รองผู้อํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ และบริหารทั่วไป

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. บริหารการศึกษา 

 เบอร์โทรศัพท์ 089-239-4601 
อีเมล์ 
chairitphu@gmail.com
นางนิศากร   ทองอร่าม
รองผู้อำนวยการกลุมบริหารงบประมาณและ บริหารงานบุคคล

 วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. บริหารการศึกษา 

 เบอร์โทรศัพท์ 095-183-0406 
อีเมล์ 
nisakorn24092520@gmail.com
Adobe Acrobat Document ไฟล์เอกสารประกอบ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.11 KB