ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลผู้บริหาร


 
 
นายเดชา  แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณทิต สาขาบริหารการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 081-965-9923 
อีเมล์ dech-08@hotmail.com

นายธีระพงค์  ศรีนอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณทิต สาขาบริหารการศึกษา 
 เบอร์โทรศัพท์ 089-840-1367