คณะผู้บริหาร

นายเดชา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิศากร ทองอร่าม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา