ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน ๒๕๖๒)

   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๖๗๗    คน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.๑

๖๓

๘๖

๑๔๙

ม.๒

๖๑

๖๙

๑๓๐

ม.๓

๗๒

๕๕

๑๒๘

ม.๔

๔๒

๕๖

๙๘

ม.๕

๓๗

๔๘

๘๕

ม.๖

๓๒

๕๕

๘๗

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

๒๑

๓๐๗

๓๖๙

๖๗๗