พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน

เป้าหมาย

สร้างโอกาสเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

อัตลักษณ์

ไอซีทีล้ำเลิศ  ประเสริฐด้วยคุณธรรม

เอกลักษณ์

สวนสวย โรงเรียนงาม