วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

เปิดโลกเด็กไทย  ให้ก้าวไกลด้วยไอซีที  มีคุณธรรมเพื่อนำชีวิตสู่อาเซียน