ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบุ่งคล้านคร  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอบุ่งคล้า  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๓  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗    เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๖  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๗  โดยอาศัยศูนย์สภาตำบลหนองเดิ่นเป็นที่เรียนชั่วคราวและได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อวันที่   ๒  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๒๘  ปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนรับสมัครนักเรียนได้  ๑  ห้องเรียน  จำนวน   ๔๓  คน  โดยมีนายสุเมธี  โพธิ์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับช่วงชั้นที่ ๓-๔   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖) โดยมี  นายเดชา  แสงจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.7 KB