ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๗๔๕    คนระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.๑

๗๙

๖๐

๑๓๙

๓๔.๗๕

ม.๒

๘๔

๖๑

๑๔๕

๓๖.๒๕

ม.๓

๖๑

๖๕

๑๒๖

๓๑.๐๕

ม.๔

๕๑

๖๖

๑๐๗

๓๕.๖๖

ม.๕

๔๕

๖๗

๑๑๖

๓๘.๖๖

ม.๖

๔๕

๖๗

๑๑๒

๓๕.๔๗

รวมทั้งหมด

๒๑

๓๖๑

๓๘๔

๗๔๕

๓๕.๔๗