ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 ส่งข้อสอบที่ทำการสำเนาและเย็บเรียบร้อยแล้ว
08 ก.ค. 58 ถึง 14 ก.ค. 58 กำหนดการส่งต้นฉบับข้อสอบ
02 ก.ย. 57 อบรมการจัดทำ Book Mark
01 ก.ย. 57 รับไฟล์ Book Mark
วิชาการ
19 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสาระสนเทศ, ห้องสมุดมีชีวิต
วิชาการ
11 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
กิจการนักเรียน
30 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 ให้วิชาการ
ครูผู้สอนส่ง ปพ. 5 ครั้งที่ 2 ที่วิชาการ ให้บันทึกข้อมูลจนถึงคะแนนสอบกลางภาค
วิชาการ
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค
วิชาการ
08 ก.ค. 57 ถึง 17 ก.ค. 57 โรเนียวข้อสอบ , เย็บข้อสอบ, ส่งข้อสอบ
เจ้าหน้าที่ โรเนียวข้อสอบ
ครูผู้สอบดำเนินการเย็บข้อสอบเป็นชุดตามจำนวนนักเรียน พร้อมนำส่งข้อสอบ
วิชาการ
07 ก.ค. 57 ถึง 08 ก.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมห้องสอบ, ตารางสอบ
เจ้าหน้าที่วิชาการ ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบ กลางภาค 1/2557 , จัดทำประกาศตารางสอบ
วิชาการ
07 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
ครูผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
วิชาการ
04 ก.ค. 57 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่ง ปพ. 5 วิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวม พร้อมสรุป การส่ง ปพ. 5 นำส่งที่วิชาการ
วิชาการ
03 ก.ค. 57 ส่ง ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูผู้สอนส่ง ปพ. 5 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบ
วิชาการ
01 ก.ค. 57 กิจกรรมวันสถาปนากิจการลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมลูกเสือ, เนตรนารี ประกอบพิธีวันสถาปนากิจการลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมลูกเสือ
01 ก.ค. 57 ถึง 03 ก.ค. 57 ส่งแผนการสอน ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูผู้สอนส่ง แผนการสอน ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
วิชาการ
11 ธ.ค. 56 ถึง 11 พ.ย. 56 ผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ที่ จ.นครพนม
สุภาพ วิชาการ